A Maalbeck Kft adatkezelési szabályzata

A Maalbeck Kft. pénzügyi közvetítési tevékenysége körében végzett adatkezelésekről

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) alapján a Maalbeck Kft., mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a pénzügyi közvetítési tevékenységével összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról

I. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

 • Az adatkezelő neve: Maalbeck Kft. (a továbbiakban: Maalbeck Kft., vagy „Adatkezelő”)
 • Székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 12-18, B épület, fszt. 1
 • Postacíme: 1047 Budapest, Attila utca 12-18, B épület, fszt. 1
 • E-mail címe: info@maalbeck.hu
 • Telefonszáma: +36 1 617 5251
 • Fax: +36 1 617 5264
 • Honlap: www.maalbeck.hu
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
 • Neve: Szabó Sándor
 • Postacíme: 1047 Budapest, Attila utca 12-18, B épület, fszt. 1
 • E-mail címe: sandor.szabo@maalbeck.hu
 • Telefonszáma: +36 1 617 5251

II. Általános rendelkezések

A Maalbeck Kft., mint további közvetítő pénzügyi közvetítési tevékenységet végez a PFN-Prestige Financial Zrt (www.pfn.hu) számára. A PFN-Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (Bszt.) 111.§ (2) bekezdés A.) pontja szerinti függő ügynöke. A Maalbeck Kft. a pénzügyi közvetítési tevékenységét közvetlenül, vagy közvetítői alvállalkozóin (a továbbiakban: közvetítői alvállalkozó, vagy alügynök) keresztül végzi. A Közvetítői alvállalkozók – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések körében – adatfeldolgozónak minősülnek. Jelen tájékoztató hatálya a Maalbeck Kft. által közvetlenül, vagy közvetítői alvállalkozói útján végzett pénzügyi közvetítési, illetve a Maalbeck Kft. által végzett toborzási tevékenységgel összefüggő adatkezelésekre terjed ki.

II.1 Fogalom meghatározások:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható; „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH); „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
 • a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
 • a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 • b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

II.2 Az adatkezelések célja

A Maalbeck Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban körülírt adatkezelési műveletek végzésével érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait
 • az Érintettel történő kapcsolatfelvétel céljából
 • közvetlen üzletszerzési célból,
 • nyereményjáték lebonyolítása céljából
 • panaszkezelési célból,
 • minőségbiztosítási célból,
 • az Érintett részére közvetített pénzügyi szolgáltatás után járó jutalék követelés elszámolása és a jutalék visszaírásából keletkező igény érvényesítése céljából,
 • adózással és a számviteli fegyelemmel összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából,
 • kimutatások, elemzések készítése céljából,
 • és új munkatársak toborzása és kiválasztása céljából kezeli.
Az egyes adatkezelések célját a III. pontban az egyes adatkezelések esetén külön feltüntetjük.

II.3 Az adatkezeléssel érintett személyek köre

A Maalbeck Kft. a pénzügyi közvetítési, tagszervezési és toborzási tevékenység végzése illetőleg toborzási tevékenység végzése során:
 • az Adatkezelő által közvetített pénzügyi szolgáltatás iránt érdeklődő természetes személyek
 • a közvetlen üzletszerzéssel érintett természetes személyek
 • az adatkezelő által szervezett nyereményjátékban résztvevő természetes személyek,
 • panaszkezelési eljárás során a panaszt bejelentő és a panasszal érintett természetes személyek,
 • a közvetítői alvállalkozó közreműködése révén a Maalbeck Kft. által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötő természetes személy,
 • a Maalbeck Kft. call centere által kezdeményezett hívások rögzítéséhez hozzájáruló történő
 • az Adatkezelő által meghirdetett állások (ide értve a munkaviszonyban és a megbízási jogviszonyban végzendő tevékenységeket) iránt érdeklődő, az állásokra jelentkező természetes személyek
személyes adatait kezeli.

II.4 Az adatkezelés jogalapja

A Maalbeck Kft. a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezeléseket a GDPR 6. cikkében felsorolt jogalapok közül az alábbi jogalapokon végzi:
 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
Hozzájáruláson alapuló adatkezelésre akkor kerülhet sor, ha Érintett önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott beleegyezését adja a személyes adatainak jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A hozzájárulás megadása önkéntes, az Érintett bármikor és korlátozás nélkül jogosult arra, hogy a Maalbeck Kft. értesítésével a hozzájárulását visszavonja. Az értesítést az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Kötelező adatkezelés
Kötelező adatkezelés keretében a Maalbeck Kft. olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előírja. Az Maalbeck Kft. által alkalmazott kötelező adatkezelésről az alábbi jogszabályok rendelkeznek:
 • a számvitelről szóló törvény 169.§ (2) bekezdésének rendelkezése alapján a Maalbeck Kft. a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrzi.
 • A hitelintézetekről és pénzügyivállalkozásokról szóló 2013.éviCCXXXVII.törvény 288.§ (1) bekezdése és a 28/2014 (VII.23.) MNB rendelet alapján a Megbízó pénzintézetek jogszabályon alapuló panaszkezelési tevékenységet végeznek, melyben – amennyiben a Maalbeck Kft. eljárása, vagy mulasztása is része a panasznak, a panasz kivizsgálásához szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával – a Maalbeck Kft. is részt vesz. Amennyiben a panasz a Maalbeck Kft. olyan eljárását, vagy mulasztását érinti, melyben a Maalbeck Kft. adatkezelőként kezel személyes adatokat, a panasz kivizsgálásához szükséges személyes adatokat átadja az eljárást folytató Megbízó pénzintézet részére. A Maalbeck Kft. és az eljárást folytató Megbízó pénzintézet a jelen pontban körülírt típusú ügyfélpanaszok esetén közös adatkezelők.
 • Jogos érdek mint adatkezelési jogalap
Jelen Tájékoztató határozza meg azokat az eseteket és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja a Maalbeck Kft. jogos érdeke. A Maalbeck Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen. A Maalbeck Kft. az jogosult az Érintettek személyes adatait – a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (különösen álnevesítés, titkosítás) alkalmazása mellett a Maalbeck Kft., illetve a megbízásából eljáró közvetítői alvállalkozók és lead adási tevékenységet végző megbízottak üzleti tevékenységéről kimutatások, elemzések készítésére felhasználni. A Maalbeck Kft. jogosult a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzési célú tevékenység eredményességének, hatékonyságának visszamérésére, az ebből nyert eredmények későbbi kampányok kialakításánál történő felhasználására irányuló adatkezelésre.

II.5 A Maalbeck Kft által végzett adatkezelések jogszabályi háttere

A Maalbeck Kft. a pénzügyi közvetítési tevékenysége körében folytatott adatkezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően történik:
 • a)  GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
 • b)  Infotv: azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011. évi CXII. törvény,
 • c)  Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
 • d)  Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • e)  Eht: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • f)  Ekertv. – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.  törvény
 • g)  Sztv: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • h)  Art: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • i)  Szja Tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSI MŰVELETEK

III.1 Az adatkezelő részére kapcsolat felvételi célra hozzájárulást adó természetes személyek adatainak kezelése

 • Az adatkezelés leírása:Az Érintett a Maalbeck Kft. közvetítői alvállalkozói, vagy közvetítői alvállalkozónak nem minősülő megbízottja útján, illetve közvetlenül adott hozzájárulása alapján felvesszük a kapcsolatot az Érintettel annak érdekében, hogy részletes tájékoztatást kapjon a Megbízó pénzintézetek által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokról.
 • Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a leendő ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy részletes tájékoztatást kapjon a Megbízó pénzintézetek által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokról.
 • Mi az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, mellyel beleegyezését adja a személyes adatainak kapcsolat felvételi célból kezeléséhez.
 • A kezelt adatok köre:Az Érintett nevét, telefonszámát, email címét, kezeljük.
 • Az adatkezelés időtartama: Az Érintett fentiekben részletezett célból kezelt személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig, visszavonás hiányában a kapcsolatfelvételig kezeljük.
 • A személyes adatok megismerésére jogosultak: Az Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói és közvetítői alvállalkozói ismerhetik meg.

III.2 Közvetlen üzletszerzésre irányuló adatkezelés

 • Az adatkezelés leírása:Az Érintett hozzájárulást adhat ahhoz, hogy a személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból annak érdekében kezeljük, hogy a Maalbeck Kft. által közvetített pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hírek, információkat tartalmazó tájékoztatások, szerződéses ajánlatokat jussanak el az Érintetthez.
 • Az adatkezelés célja:Közvetlen üzletszerzés érdekében a Maalbeck Kft. által közvetített pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hírek, információkat tartalmazó tájékoztatások, szerződéses ajánlatok eljuttatása az Érintettnek.
 • Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, mellyel beleegyezését adja a személyes adatainak kezeléséhez.
 • A kezelt adatok köre:Az Érintett neve, telefonszáma, email címe.
 • Az adatkezelés időtartama:Az Érintett fentiekben részletezett célból kezelt személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.
 • A személyes adatok megismerésére jogosultak: Az Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói és közvetítői alvállalkozói ismerhetik meg.

III.3 A személyre szabott ajánlatok kidolgozása érdekében történő adatkezelés

 • Az adatkezelési leírása:a Maalbeck Kft. által közvetített pénzügyi szolgáltatások iránt érdeklődő Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. az általa közvetített pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó igényének felmérése és személyre szabott ajánlatok kidolgozása érdekében kezeli.
 • Az adatkezelés célja:Az adatkezelés célja az egyedi igények felmérése és személyre szabott ajánlatok kidolgozása.
 • Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, mellyel beleegyezését adja a személyes adatainak kezeléséhez.
 • A kezelt személyes adatok köre:Az Érintett neve, telefonszáma, email címe.
 • Az adatkezelés időtartama: Az Érintett fentiekben részletezett célból kezelt személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a cél megvalósulásáig kezeljük.
 • A személyes adatok megismerésére jogosultak: Az Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói és közvetítői alvállalkozói ismerhetik meg.

III.4 Az Adatkezelő által az Adatkezelő call centerén keresztül kezdeményezett hívások rögzítése

 • Az adatkezelés leírása:Amennyiben Érintett nem közvetlenül a Maalbeck Kft.-nek, vagy közvetítői alvállalkozójának adott hozzájárulást a személyes adatai kapcsolatfelvételi, illetve közvetlen üzletszerzési célból történő kezeléséhez (lead) a Maalbeck Kft. a saját call centerén keresztül veszi fel Érintettel a kapcsolatot. A telefonbeszélgetés – amennyiben ahhoz hozzájárul – rögzítésre kerül.
 • Az adatkezelés célja:minőségbiztosítási cél
 • Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre: Amennyiben Érintett hozzájárulást adja a hívás rögzítéséhez, a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül.
 • Az adatkezelés időtartama:Az Érintett fentiekben részletezett célból kezelt személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb 18 hónapig kezeljük.
 • A személyes adatok megismerésére jogosultak:Az Érintett személyes adatait az Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói ismerhetik meg.

III.5 A Maalbeck Kft, illetve a megbízásából eljáró közvetítői alvállalkozók és lead adási tevékenységet végző személyek üzleti tevékenységéről kimutatások, elemzések készítéséhez szükséges személyes adatok kezelése

 • Az adatkezelés leírása:a Maalbeck Kft. kimutatásokat, elemzéseket a megbízásából eljáró közvetítői alvállalkozók és lead adási tevékenységet végző személyek üzleti tevékenységéről, melyhez felhasználásra kerülnek az adott megbízottal, hozzájárulása alapján kapcsolatba kerülő személyek személyes adatai.
 • Az adatkezelés célja:Az adatkezelés célja elemzések és kimutatások készítése a Maalbeck Kft. megbízásából eljáró közvetítői alvállalkozók és lead adási tevékenységet végző személyek üzleti tevékenységéről.
 • Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.
 • A kezelt személyes adatok köre:Az elemzés elkészítése során felhasználjuk az Érintettel történő kapcsolatfelvétel eredményét (sikeres/sikertelen), valamint – sikeres kapcsolatfelvétel esetén a pénzügyi közvetítés eredményét (létrejött-e a szerződés) és – amennyiben a szerződés létrejött a szerződés, a szerződés típusát.
 • Az adatkezelés időtartama:1 év.
 • Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: Az Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói ismerhetik meg.

III.6 Az alügynöki megbízási szerződés teljesítése esetén a közvetítői alvállalkozónak járó jutalék elszámolásának elkészítéséhez szükséges személyes adatok kezelése

 • Az adatkezelés leírása:A Maalbeck Kft. – amennyiben ezek feltételei fennállnak – jutalékot fizet a közvetítői alvállalkozóknak, és jutalékot ír vissza a közvetítői alvállalkozótól (együtt: jutalék elszámolás), melynek során az ügyfél személyes adatait is felhasználjuk.
 • Az adatkezelés célja:Jutalék elszámolás elkészítése és alátámasztása.
 • Az adatkezelés jogalapja:kötelező adatkezelés (2000. évi C. törvény 169.§ (1) bekezdés)
 • A kezelt személyes adatok köre: a szerződő neve, adószáma, számlaszáma, termék neve, szerződéses összeg, szerződés dátuma.
 • Az adatkezelés időtartama: az igény keletkezésétől számított 8 év.
 • A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: Az Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói ismerheti meg.

III.7 Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

 • Az adatkezelés leírása:A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288.§ (1) bekezdése és a 28/2014 (VII.23.) MNB rendelet alapján a Megbízó pénzintézet, mint a Maalbeck Kft. megbízója jogszabályon alapuló panaszkezelési tevékenységet végez, melyben – amennyiben a Maalbeck Kft. eljárása, vagy mulasztása is része a panasznak, a panasz kivizsgálásához szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával – a Maalbeck Kft. is részt vesz. Amennyiben a panasz a Maalbeck Kft. olyan eljárását, vagy mulasztását érinti, melyben a Maalbeck Kft. adatkezelőként kezel személyes adatokat, a panasz kivizsgálásához szükséges személyes adatokat átadja a Megbízó pénzintézet részére.
 • Az adatkezelés célja:Panaszkezelés
 • Az adatkezelés jogalapja: kötelező adatkezelés
 • A kezelt személyes adatok köre: a bejelentő neve, címe, telefonszáma, emailcíme, az értesítés módja, a bejelentés tárgya, a bejelentés típusa, a panasz tartalma és a panasz kivizsgálása megállapított tények
 • Az adatkezelés időtartama:az igény keletkezésétől számított 8 év
 • A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:Az Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói továbbítják a panasz megválaszolására jogosult Megbízó pénzintézetnek.

III.8 A toborzási tevékenyéggel összefüggő adatkezelés

 • Az adatkezelés leírása: A Maalbeck Kft. álláspályázataira (ide értve mind a munkaviszony, mind a megbízási jogviszony létesítésére irányuló pályázatokat) jelentkező, vagy az álláskereső portálok által működtetett adatbázisból lehívott önéletrajzokat feltöltő természetes személyek személyes adtainak kezelése.
 • Az adatkezelés célja:A Maalbeck Kft. által meghirdetett álláspályázatra a megfelelő munkatárs kiválasztása.
 • Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő jogos érdeke.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, emailcím, telefonszám, önéletrajz.
 • Az adatkezelés időtartama?:A cél megvalósulásáig, de legfeljebb 6 hónapig
 • A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: Az Érintett személyes adatait a Maalbeck Kft. erre feljogosított munkavállalói és közvetítői alvállalkozói ismerhetik meg.

III.9 A honlap megtekintése

A Maalbeck Kft. (www.maalbeck.hu) weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint személyesen (a Megbízó pénzintézet bármely bankfiókjában), írásban postai úton (Maalbeck Kft., 1047 Budapest, Attila utca 12-18, B épület, fszt. 1), vagy e-mailben (info@maalbeck.hu) kérelmezheti a Maalbeck Kft.-től, mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. A honlapon kezelt sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Maalbeck Kft. honlapján olvasható

IV. A személyes adatok címzettjei

IV.1 A személyes adatok továbbítása harmadik személy részére

A jelen Tájékoztatóban írt adatkezelések körében a Maalbeck Kft. abban az esetben továbbítja az Érintett személyes adatait harmadik személy részére, ha
 • az Érintett ehhez hozzájárulását adja, vagy
 • jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa ilyen irányú kötelezettséget ró az adatkezelőre, vagy
 • a Maalbeck Kft. jogos érdeke megalapozza az adattovábbítást.
A Maalbeck Kft. nem továbbít adatot harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

IV.2 Adatfeldolgozók igénybevétele

A Maalbeck Kft. a jelen Tájékozatóban írt tevékenységi körében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Közvetítői alvállalkozókpénzügyi közvetítési tevékenység, tagszervezési tevékenység és pénzügyi közvetítést végző közvetítői alvállalkozókat érintő toborzási tevékenységA közvetítői alvállalkozó nevéről és elérhetőségéről az első kapcsolatfelvétel időpontjáig külön tájékoztatást adunk.
Megbízó pénzintézetekSzerződéses adatok rögzítése, tárolása, ügyfelek kiszolgálása, hardver eszközök és infrastruktúra biztosítása
Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságszerver biztosítása1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

V. Az érintett jogai:

V.1 Az érintett hozzáférési joga

Az Érintettek kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:
 • az adatkezelés célja;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. V.2 A helyesbítéshez való jog Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat. Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 

V.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatainak törlésére köteles, Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte. Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lenehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

V.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

V.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

V.6  A tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.

V.7 Jogorvoslatijog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

V.8 Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztató V.1. - V.6. pont szerinti kérelme előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.   Budapest, 2024. február 5.